ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
25ης Μαρτίου & Κώστα Βάρναλη 75, ΤΚ: 13231, Πετρούπολη

Σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία

Μέσα στη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα για την Αυτοδιοίκηση είναι απαραίτητο να υπάρξουν διαδικασίες που θα υπερβαίνουν τη διαχείριση των μειωμένων πόρων που διατίθενται.

Τα οικονομικά των Δήμων αποτελούν το πρώτο και ίσως το κυριότερο θύμα, της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ιδιαίτερα για τους Δήμους, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Σε περίπτωση που χαθεί χρόνος στην προετοιμασία, ωρίμανση και ένταξη έργων στο νέο ΕΣΠΑ, υπάρχει κίνδυνος η επόμενη δημοτική περίοδος να χαρακτηριστεί από έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις και έργα «ζωής».

Σήμερα δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της ενεργοποίησης των διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης, της αξιοποίησης δυνατοτήτων σύμπραξης, της μείωσης δαπανών  μέσω νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Ταυτόχρονα αποποιούμαστε το ρόλο του Δήμου Επαίτη και του Δήμου που μεταβιβάζει τις ευθύνες του σε άλλες εξουσίες.

Διεκδικούμε με ώριμες και σοβαρές προτάσεις και προετοιμάζουμε  δημιουργικές παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν ρευστότητα και υλοποίηση των στόχων μας. Η δημιουργία του νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού σχεδίου για το Δήμο Πετρούπολης θα είναι ο οδηγός μας για την εξασφάλιση πόρων υλοποίησής του.

Στα πλαίσια αυτά αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων που προβλέπονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με ώριμες μελέτες, δημιουργούμε γραφείο αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και συμμετέχουμε ενεργά στα δίκτυα Δήμων της ΕΕ για την υποστήριξη δράσεων και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Προετοιμάζουμε κάθε μας ενέργεια σε επίπεδο μελετών και τεκμηρίωσης, προκειμένου να μπορούμε να συμμετάσχουμε σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν τους ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και φορείς της Αυτοδιοίκησης όπως η ΚΕΔΕ και η ΠΕΤΑ.

Προτεραιότητά μας η ωριμότητα των έργων που έχει ανάγκη η Πόλη μας στηριζόμενοι στο δυναμικό του Δήμου και στις συνεργασίες με φορείς της Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ, όμοροι Δήμοι, Αντιπεριφέρεια).

Αξιοποιούμε  κάθε δυνατότητα και ευκαιρία εξασφάλισης πόρων , προς όφελος της Πόλης και των Δημοτών της:

 

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης( ΣΕΣ- ΕΣΠΑ)

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης( ΣΕΣ- ΕΣΠΑ) εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Ένα νέο επίσης στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα είναι πολυτομεακή και πολυταμειακή (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ).

Ο Δήμος Πετρούπολης, πέρα από τις χαμένες ευκαιρίες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια για λόγους ανεπάρκειας της Διοίκησης και ιδεοληψιών,  πρέπει να επιταχύνει για ένα επιπλέον λόγο.

Τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προβλέπονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι άκρως ανταγωνιστικά. Οι Δήμοι που θα αποκτήσουν προβάδισμα θα έχουν ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση χρηματοδότησης για τις παρεμβάσεις που έχουν σχεδιάσει.

Με αυτά ως βάση και στο πλαίσιο του Νέου τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού και της χάραξης τοπικών στρατηγικών, οι Κανονισμοί της νέας Πολιτικής Συνοχής δίνουν στους Δήμους τη δυνατότητα να επωφεληθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα νέα εργαλεία εφαρμογής και να προετοιμαστούν έγκαιρα αναφορικά με το σχεδιασμό ώριμων δράσεων αξιοποιώντας τους ήδη μειωμένους, σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, πόρους. Τέτοια εργαλεία εφαρμογής είναι η «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», η «Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση», και η «Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη». Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τοπικούς φορείς και διευκολύνουν στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, παρακάμπτοντας την αβεβαιότητα και τη γραφειοκρατική καθυστέρηση.

Ο Δήμος μας , πλέον, θα μπορεί να αξιοποιήσει καινοτομίες των ενιαίων κανόνων του Κανονισμού των διαρθρωτικών ταμείων – σε συνάρτηση με τοπικές πρωτοβουλίες και πολιτικές ανάπτυξης και να θεσπίσει μια συμπαγή πρόταση χρηματοδότησης με θεματικά ολοκληρωμένο και πολύ-ταμειακό χαρακτήρα. Η λογική του τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού κατευθύνεται και ευνοεί τη συμμετοχή σε αυτόν και φορέων της τοπικής κοινωνίας (ΜΚΟ, τοπικές οργανώσεις, κλπ) και οικονομίας (ενώσεις παραγωγικών φορέων, ιδιώτες, κ.α.).

Οι προτεραιότητες του Δήμου θα προσδιοριστούν με βάση τον αναπτυξιακό προγραμματισμό όπως θα καταγραφεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της νέας Διοίκησης στο Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου και την ανάλυση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, που θα καταδείξει τομείς που χρήζουν παρέμβασης ή/και χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Ο προσδιορισμός των παρεμβάσεων θα γίνει στη βάση κριτηρίων, όπως η επιλεξιμότητα τους στο πλαίσιο του ΣΕΣ και των επιμέρους προγραμμάτων του (τομεακά προγράμματα, ΠΕΠ), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί, ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση/επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου όπως αυτή έχει καθοριστεί, κλπ.

 

Αξιοποίηση νέων, σύγχρονων Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Έχουμε ήδη διερευνήσει και καταγράψει τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο Δήμος για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος για την επόμενη τετραετία.

Επιπλέον , η άμεση συγκρότηση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η ενεργοποίηση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και των συνεργασιών μας με φορείς της περιοχής για την ωριμότητα έργων και πρωτοβουλιών, θα δώσει νέο βηματισμό στην αποτελεσματική και δημιουργική λειτουργία του Δήμου Πετρούπολης.

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν τα προγράμματα υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών, τα δίκτυα Δήμων της Ε.Ε. και προγράμματα δανειοδότησης και σύμπραξης.

Η νέα φιλοσοφία που προωθεί και η Ε.Ε  περιλαμβάνει τη μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις (μη επιστρεπτέες ενισχύσεις) σε επιστρεπτέα κεφάλαια (παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο), αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων.

Χαρακτηριστικό των μηχανισμών αυτών αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται η χρηματοδοτική πρωτοβουλία Jessica, η οποία στοχεύει στη στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης σε επίπεδο ΟΤΑ, προγράμματα που προωθεί το Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR), προγράμματα υποστήριξης Δήμων στα πλαίσια του Συμφώνου Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας , η σύναψη συνεργασίας με την ΠΕΤΑ  και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ) στα πλαίσια του «Κεφαλαίου Επενδύσεων για Υποδομές ΟΤΑ (ΚΕΥΟ)», η συμμετοχή σε προγράμματα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών .

Επιπλέον συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η οποία μπορεί να έχει τη  μορφή συμπράξεων (ΣΔΙΤ) ή συμβάσεων παραχώρησης, κλπ, αποτελούν μία ακόμη ευκαιρία και εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από το Δήμο μας για την υλοποίηση έργων με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο πόρους για περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες εκ μέρους του Δήμου και κινητοποιώντας παράλληλα πόρους του ιδιωτικού τομέα. Παραδείγματα έργων είναι η δημιουργία χώρων στάθμευσης, η ενεργειακή εξοικονόμηση, η αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος για νέες χρήσεις, η επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, κλπ.

Η υποκίνηση ιδιωτών για την πραγματοποίηση ιδίων επενδύσεων στην επικράτεια του Δήμου σε έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη μέσο χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων που θα θέσει ο Δήμος στο νέο στρατηγικό του σχεδιασμό.

 

Εξοικονόμηση πόρων

Η συμμετοχή μας σε προγράμματα μείωσης του ενεργειακού κόστους, η εξασφάλιση της συμμετοχής μας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η χρήση των νέων τεχνολογιών, μπορούν  να οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δήμου .

Η εξοικονόμηση αυτή θα αποδοθεί στους Δημότες , είτε μέσω της στοχευμένης μείωσης των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις μέσω της εξοικονόμησης που προέρχεται από τη μείωση του ενεργειακού κόστος, είτε μέσω της μεταφοράς πόρων σε θέματα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και στην ενίσχυση της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Τακτικός Προϋπολογισμός

Αποτελεί βασικό στοιχείο της άποψής μας η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των πόρων που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Πέρα από την κάλυψη των μισθοδοτικών αναγκών του Δήμου, κάθε άλλη δαπάνη θα είναι τεκμηριωμένη , σε δημόσια «θέα» και πρωτίστως θα πρέπει να καλύπτει συλλογικές ανάγκες του Δήμου.

Δίνουμε τέλος στο καθεστώς των ενισχύσεων με έμμεσο ή άμεσο τρόπο , προσώπων ή φορέων, εφόσον η δαπάνη δεν αφορά άμεσα και μετρήσιμα οφέλη για την πόλη και τους Δημότες.

Κάθε ευρώ που θα δαπανάται θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ανάγκη αλλά και να κατατίθενται και τα αποτελέσματα της δράσης την οποία έρχεται να καλύψει.

 

Για εμάς στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Μαζί η εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση του προγράμματός μας , αποτελεί κομβικό σημείο.

Δεν λέμε λόγια του αέρα, γιατί έχουμε τη γνώση, την κατάρτιση και τα εργαλεία εκείνα που μπορούν να κάνουν το πρόγραμμά μας ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο.

Διεκδικούμε κάθε πηγή χρηματοδότησης που ενισχύει το Δήμο και τους πολίτες και δεν αρκούμαστε σε καταγγελίες προς τρίτους για να δικαιολογήσουμε την αδράνειά μας.

Ζούμε στο σήμερα και εκμεταλλευόμαστε όλες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μακριά από ιδεοληψίες, παρωχημένες αντιλήψεις, στείρες διαχειριστικές λογικές.

Έχουμε τη φρεσκάδα και το δυναμισμό των ανθρώπων που βιώνουν την αλήθεια, δεν δραστηριοποιούνται απλά και μόνο στα κομματικά και παραταξιακά γραφεία και  που θέλουν να κάνουν πράξη όσα οι άλλοι «δαιμονοποιούν» επειδή δεν γνωρίζουν ή επειδή δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν.

Έχουμε απόλυτο σεβασμό στα θέλω και τις ανάγκες των πολιτών για αυτό και κριτήρια των επιλογών μας είναι η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η παραγωγή ουσιαστικού έργου και η ανταποδοτικότητα προς τους πολίτες για κάθε ευρώ που δαπανούν.